Follow us:


Email: kerstin.nilsson@med.lu.se

Kerstin Nilsson

swAgeTM -modellen

Sustainable working life for all ages


Hållbart arbetsliv

för alla åldrarFoto: Åsa Hansdotter

Utifrån den demografiska förändringen får alltfler organisationer och företag ett ökat antal äldre medarbetare.

Därför behövs ökad kunskap om vad detta innebär och verktyg för att möta de nya och förändrade krav som ställs på individer, på organisationer och företag samt på samhället.


Visionen med swAgeTM-modellen är att främja utvecklingen av hållbar arbetskraft och hållbart arbetsliv för alla åldrar. swAgeTM har som syfte att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars varierande förutsättningar.


swAgeTM -modellen visar på bestämningsfaktorer för ett Hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Den avser att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande, olika åldrars varierande förutsättningar i arbetslivet och strategier och verktyg för att skapar friska arbetsplatser.
swAgeTM:

•utgår från de grundläggande behoven i att skapa friska arbetsplatser

•är ett samlat verktyg utvecklat för att på individnivå, organisations-/företagsnivå och samhällsnivå göra arbetslivet mer hållbart för alla åldrar

•innehåller ett kunskapsunderlag och åtgärdsförslag för arbetsgivare, chefer, HR, företagshälsovård, fack, skyddsom-bud och myndigheter, för att skapa friska arbetsplatser där medarbetare kan och vill arbeta kvar till en högre ålder

•verkar för att göra arbetsplatserna hållbara för alla åldrar

•avser att användas vid det dagliga arbetet och i förändringsarbeten

•tar upp aspekter utifrån individperspektivet, organisations-/ företagsperspektivet och samhällsperspektivet

•stödjer utvecklingen av robusta organisationer och företag för framtidens organisatoriska utmaningar

Klicka på knapparna till vänster så får du veta mer om swAge-modellen


- Vill du veta mer om swAgeTM - modellen?


- Har Du frågor, tankar eller idéer om swAgeTM - modellen som du vill ha svar på eller diskutera?


- Vill du använda swAgeTM - modellen i ditt arbete, men vet inte riktigt hur?Kontakta gärna Kerstin Nilsson om Dina/Era frågor

E-post:

research.swage@gmail.com

kerstin.nilsson@med.lu.se


Copyright @ All Rights Reserved Kerstin Nilsson