swAge

Demografin i världen är i förändring, vi blir allt fler och lever allt längre. Detta innebär att organisationer och företag får ett ökat antal äldre medarbetare.

På grund av den demografiska förändringen behövs ökad kunskap om vad detta innebär och verktyg för att möta de nya och förändrade krav som ställs på individer, på organisationer och på företag samt på samhället.

 

SwAge är en akronym för Sustainable working life for all ages

Visionen med swAgeTM-modellen är att främja utvecklingen av en hållbar arbetskraft och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. swAgeTM har som syfte att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars varierande förutsättningar.

 

swAgeTM -modellen visar på bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Modellen avser att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande, olika åldrars varierande förutsättningar i arbetslivet och strategier och verktyg för att skapa friska arbetsplatser.

Ta del av boken:

ATTRAKTIVT OCH HÅLLBART ARBETSLIV PÅ MÄNNISKORS VILLKOR  

- Arbete, hälsa och ledarskap med swAge-modellen i teori och praktikProvläs boken och innehållsförteckningen,

Vinnande vetande Studentlitteratur


Beskrivning:

Hur kan vi skapa ett hållbart arbetsliv där individer mår bra, kan, vill och orkar befinna sig?

Hur kan arbetsgivare, organisationer, företag ta till vara på det humankapital som individer utgör?

Hur kan hälsa, inklusion, motivation, kunskap och kompetens värnas och utvecklas genom

hela arbetslivet?

I ett framtidsperspektiv kommer efterfrågan på arbetskraft som kan och vill arbeta till en

högre ålder att öka utifrån den globala demografiska förändringen.


Att medverka till en god anställningsbarhet (employability) och hälsa är därför en central fråga

och uppgift i dagens samhälle och på arbetsplatser. Vid ett allt längre arbetsliv behöver även

ålder och åldrande reflekteras i relation till arbetet.


Boken beskriver SwAge-modellen (Sustainable Working life for all Ages).

Den teoretiska modellen redogör för de bestämningsområden, på individ-, organi­sations och

samhällsnivå, som är viktiga för ett hållbart arbetsliv i alla åldrar, men är även ett praktiskt

verktyg i det dagliga arbetet på arbetsplatsen och i samhället. SwAge-modellen lyfter de

nio bestämningsområden som påverkar huruvida individer vill ingå i arbetslivet och kan hålla sig

anställningsbara, och i deras beslut att arbeta kvar eller lämna arbetsplatsen.


I boken presenteras även praktiska åtgärdsförslag och verktyg som kan användas för att medverka till ökad anställningsbarhet och ett mer hållbart arbetsliv för medarbetare i alla åldrar.


Attraktivt och hållbart arbetsliv på människors villkor riktar sig till studenter på utbildningar inom personal- och arbetsvetenskap, hälsovetenskap och hälso­pedagogik. Boken kan också användas till utbildningar inom ledarskap och organisation, och lämpar sig för chefer, HR-avdelningar och ledarskaps­konsulenter så väl som medarbetare och fackliga representanter.


Ta del av öppen webbkurs om teori och praktik för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar!

Klicka här för att komma till kurshemsidan.

Gilla och prenumerera på vår Youtube-kanal för att inte missa något. 

swAgeTM:

utgår från grundläggande behov i att skapa friska arbetsplatser

•är ett samlat verktyg utvecklat för att på individnivå, organisations-/företagsnivå och samhällsnivå göra

arbetslivet mer hållbart för alla åldrar

•innehåller ett kunskapsunderlag och åtgärdsförslag för arbetsgivare, chefer, HR, företagshälsovård, fack, skyddsombud och myndigheter, för att skapa friska arbetsplatser där medarbetare kan och vill arbeta kvar till en högre ålder

•verkar för att göra arbetsplatser hållbara för alla åldrar

•avser att användas vid det dagliga arbetet och i förändringsarbeten

•tar upp aspekter utifrån individperspektivet, organisations- och företagsperspektivet samt samhällsperspektivet

•stödjer utvecklingen av robusta organisationer och företag för framtidens organisatoriska utmaningar


Tryck på länkarna nedan för att ta del av online-föreläsningar som förklarar och genomgår swAgeTM - modellen steg för steg


- Vill du veta mer om swAgeTM - modellen?


- Har Du frågor, tankar eller idéer om swAgeTM - modellen som du vill ha svar på eller diskutera?


- Vill du använda swAgeTM - modellen i ditt arbete, men vet inte riktigt hur?Kontakta gärna Kerstin Nilsson om Dina/Era frågor

E-post: kerstin.nilsson@med.lu.se