www.swAge.org

Hållbart arbetsliv för alla åldrar - swAgeTM-modellen  

Sustainable working life for all ages


Demografin i världen är i förändring, vi blir allt fler och lever allt längre. Detta innebär att organisationer och företag får ett ökat antal äldre medarbetare.

På grund av den demografiska förändringen behövs ökad kunskap om vad detta innebär och verktyg för att möta de nya och förändrade krav som ställs på individer, på organisationer och på företag samt på samhället.

 

Visionen med swAgeTM-modellen är att främja utvecklingen av en hållbar arbetskraft och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar. swAgeTM har som syfte att skapa friska arbetsplatser utifrån olika åldrars varierande förutsättningar.

 

swAgeTM -modellen visar på bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv för alla åldrar.

Modellen avser att medvetandegöra och sprida kunskap om de grundläggande aspekterna för arbetskraftsdeltagande, olika åldrars varierande förutsättningar i arbetslivet och strategier och verktyg för att skapa friska arbetsplatser.

swAgeTM:

•utgår från grundläggande behov i att skapa friska arbetsplatser

•är ett samlat verktyg utvecklat för att på individnivå, organisations-/företagsnivå och samhällsnivå göra

arbetslivet mer hållbart för alla åldrar

•innehåller ett kunskapsunderlag och åtgärdsförslag för arbetsgivare, chefer, HR, företagshälsovård, fack, skyddsombud och myndigheter, för att skapa friska arbetsplatser där medarbetare kan och vill arbeta kvar till en högre ålder

•verkar för att göra arbetsplatser hållbara för alla åldrar

•avser att användas vid det dagliga arbetet och i förändringsarbeten

•tar upp aspekter utifrån individperspektivet, organisations- och företagsperspektivet samt samhällsperspektivet

•stödjer utvecklingen av robusta organisationer och företag för framtidens organisatoriska utmaningar


Klicka på bilden för större version

Vill du lära dig mer om swAgeTM-modellen och ett hållbart arbetsliv?

Tryck på länkarna nedan för att ta del av online-föreläsningar som förklarar och genomgår swAgeTM - modellen steg för steg

Du kan även läsa om swAge-modellen i rapporterna från delegationen för senior arbetskraft nedan:

Stanna eller gå? swAge-modellen = Hållbart arbetsliv för alla åldrar


Chefers attityder till sina äldre anställda


- Vill du veta mer om swAgeTM - modellen?


- Har Du frågor, tankar eller idéer om swAgeTM - modellen som du vill ha svar på eller diskutera?


- Vill du använda swAgeTM - modellen i ditt arbete, men vet inte riktigt hur?Kontakta gärna Kerstin Nilsson om Dina/Era frågor

E-post:

research.swage@gmail.com

kerstin.nilsson@med.lu.se


swAgeTM-modellen är utvecklad av Kerstin Nilsson, doktor, docent och professor i folkhälsovetenskap och epidemiologi samt doktor och docent i arbetsvetenskap"Jag heter Kerstin och är professor i folkhälsovetenskap på Högskolan Kristianstad. Min forskning utgår från ett intresse för att minska lidande och öka välbefinnande bland individer, i organisationer och företag, och i samhället.

Jag har doktorerat och är docent i folkhälsovetenskap epidemiologi vid arbets- och miljömedicin Lunds universitet. Jag har även doktorerat och är docent i arbetsvetenskap vid Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Utifrån att ha forskat om hälsofrämjande arbetsplatser och ett hållbart arbetsliv för alla åldrar sedan 2003 så har jag utvecklat en teoretisk modell om bestämningsfaktorer för ett hållbart arbetsliv - swAge (sustainable working life in all ages)" - Kerstin Nilsson 

Copyright @ All Rights Reserved Kerstin Nilsson

Foto: Åsa Hansdotter

Kerstin Nilsson 

Professor, Docent & Dr.Med.Sc. in Public Health,

Epidemiology Docent & PhD in Work Science